این گروه مشغول ضبط آلبوم است.
این گروه در حال برنامه ریزی برگزاری کنسرت در شهرها و کشورهای مختلف است.
می توانید اخبار و برنامه ها را از طریق سایت دنبال کنید.